Skip to main content
Hulpvragen CNAP Apeldoorn

Hulp vragen

CNAP biedt hulp aan de inwoners van de gemeente Apeldoorn die niet in aanmerking komen voor bestaande regelingen en voorzieningen.

Voor de afhandeling van een hulpvraag, wordt een hulpvraagformulier gebruikt. Hulpvragen kunnen op de navolgende manieren worden ingediend.

 • Tijdens de inloopspreekuren van 09.00 uur tot 12.00 uur op maandagochtend
 • via e-mail, door middel van het insturen van het hulpvraagformulier
 • per post, door middel van het insturen van het hulpvraagformulier

Het heeft onze nadrukkelijke voorkeur dat bij de hulpvraag een professionele hulpverlener/hulpverleenster is betrokken.

Soorten hulpvragen

Hulpvragen waar het Christelijk Noodfonds Apeldoorn in voorziet zijn giften en leningen.
De giften kunnen bestaan uit :

 • financiële donatie
 • goederen
 • combinatie van gift en goederen

Privacy

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet AVG. CNAP respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor meer informatie kunt u onze privacyverklaring lezen.

Aanvragen hulp

financiële gift

Bij een aanvraag voor een financiële gift zal er eerst worden nagevraagd of het mogelijk is dat het gevraagde bedrag in de vorm van een lening kan worden verstrekt. Het CNAP beschikt over een beperkt budget. Door middel van het verstrekken van een lening zijn wij in staat meer mensen te helpen dan dat we het geld via een eenmalige donatie schenken. Om te verifiëren dat het voor de aanvrager niet mogelijk is om het gevraagde zelf te bekostigen, vragen wij inzage in de financiële gegevens.

Goederen

Wanneer er uitsluitend goederen via de goederenbank worden aangevraagd kan worden volstaan met het invullen van eenvoudig aanvraagformulier.
Bij een hulpvraag voor goederen, wordt allereerst nagetrokken of de gevraagde goederen geleverd kunnen worden vanuit de eigen goederenbank. De goederenbank is een opslagdepot van 2e hands goederen zoals witgoed, meubels en fietsen. Deze goederen zijn door particulieren aan het CNAP geschonken.

lening 

Leningen worden in de regel toegekend tot een maximum van ca. €1.000,-. Wanneer een lening wordt toegekend, dient de hulpaanvrager/aanvraagster persoonlijk langs te komen ter ondertekening van de leenovereenkomst.
Om te voorkomen dat het geld onbedoeld op een verkeerde bestemming terechtkomt, worden financiële giften niet rechtstreeks overmaakt naar de rekening van de hulpaanvrager.
Over de lening wordt geen rente berekend.

Intake

Voor hulpvragen waarbij meer dan alleen goederen wordt gevraagd, is inzage in financiële gegevens vereist. Deze gegevens tezamen met de motivering, vormen de basis voor de intake. Zo nodig worden er nog aanvullende gegevens opgevraagd.
Bij de intake wordt eveneens gecheckt of voorliggende voorzieningen zijn geraadpleegd alvorens de hulpvraag bij het CNAP is neergelegd. Nadat de aangedragen informatie voldoende is bevonden, wordt de hulpaanvraag digitaal aan de beoordelingscommissie aangeboden.

Beoordeling van de hulpvraag

Onafhankelijk van elkaar beoordelen de leden van de beoordelingscommissie de aanvraag en geven zij hun reactie per e-mail aan de intaker door. De intaker fungeert als contactpersoon tussen de beoordelaars, hulpvrager en de hulpverlener/ster.

Afhandelingsduur

Wij streven er naar om elke hulpaanvrager binnen 1 week af te handelen.

Toetsingscriteria

Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn heeft een aantal uitgangspunten die als criteria worden gehanteerd. Deze zijn:

 • Hulpvrager is inwoner/inwoonster van de Gemeente Apeldoorn;
 • De hulpvraag heeft een incidenteel karakter;
 • De hulpvraag maakt deel uit van een hulpverleningstraject;.
 • Toekenning van de hulpvraag draagt bij aan structurele verbetering van de leefsituatie van de hulpvrager/hulpvraagster;

Wanneer een hulpvraag wordt ingediend bij het CNAP, terwijl hiervoor (ook) andere voorzieningen beschikbaar zijn, wordt de hulpvrager eerst verwezen naar de betreffende voorliggende voorzieningen.

Voorliggende voorzieningen zijn o.a.
Gemeentelijk Noodfonds Apeldoorn, Bijzondere Bijstand, Stichting Leergeld, stichtingen met een specifieke doelstelling die overeenkomt met de hulpvraag.

Afwijzing

Een reden dat een aanvraag niet in behandeling wordt genomen kan onder andere zijn:

 • Aanvragen voor vergoeding van tandartskosten;
 • Aanvragen voor vergoeding voor gezinshereniging;
 • Aanvragen voor vergoeding t.b.v. verlenging van een verblijfsvergunning;
 • Aanvragen voor een lening om hiermee een bestaande lening af te lossen;
 • Aanvraag betreft een “luxe” voorziening.

Ondanks het bovengenoemde kader wordt iedere hulpvraag met een “Christelijk oog” beoordeeld en kan het daarom voorkomen dat er in bepaalde situaties toch een uitzondering wordt gemaakt.

Kerkleden

Hulpaanvragen afkomstig van kerkleden van aangesloten kerken/geloofsgemeenschappen CNAP.
Op ons hulpaanvraagformulier stellen wij de vraag of iemand ook lid is van een kerk of geloofsgemeenschap. Uitgangspunt is, dat kerkleden eerst aankloppen bij de eigen diaconie. Wanneer de hulpvraag de capaciteit v.w.b. de financiën en/of complexiteit van de eigen diaconie echter te boven gaat, kan in overleg de hulpvraag worden overgedragen aan het CNAP.

Voorbeelden van hulpvragen

TV defect

Deze oudere Engelse man woont sinds anderhalf jaar alleen in een appartement. Voorheen leidde hij een min of meer zwervend bestaan. Hij begint tot rust te komen, heeft niet veel sociale contacten. Contact met de buitenwereld via een gekregen laptop(e-mails) en TV (beeldscherm van PC) is erg belangrijk voor hem. Sinds enige tijd is de (oude) TV kapot en mist hij met name het nieuws vanuit Engeland en Nederland. Ook is het tv-meubeltje waarop zijn huidige TV staat niet erg stabiel meer.
Hij heeft een uitkering volgens de participatiewet (bijstand), heeft niets over om te sparen. Hij kan geen lening aangaan. Zijn kleine schuld is bijna afgelost.
Sinds enkele maanden heeft hij een bewindvoerder, die zijn financiën beheert.
Mijnheer zal heel dankbaar en blij zijn met een nieuwe of gebruikte TV en eventueel een TV-kast of tafeltje.
Uitkomst: TV niet beschikbaar via Goederenbank. In onderling overleg is overeengekomen dat mijnheer een platbeeldscherm mag aanschaffen. Kosten voor rekening van het CNAP. TV/PC tafel wordt vanuit de goederenbank geleverd.

Koelkast en stofzuiger

Wegens oplopende schulden is mijnheer terechtgekomen bij budgetbeheer. Vanaf deze week zal hij ook onder bewindvoering worden gesteld. Mijnheer moet rondkomen van €50,= leefgeld. Dit is onvoldoende om hiervan te kunnen sparen voor vervanging van zijn koelkast en stofzuiger. Om gebruik te kunnen maken van aanbiedingen in de supermarkt, gaat de voorkeur uit naar een koelkast met vriesvak.
Uitkomst: Er was een 2e hands koelkast via de goederenbank leverbaar. Stofzuiger niet leverbaar via goederenbank. Hierdoor is door zorg van het CNAP een nieuwe stofzuiger aangeschaft.

Leefgeld

Mevrouw is n.a.v. huiselijk geweld het huis ontvlucht met haar kinderen. Na de scheiding is de voormalige huurwoning aan mevrouw en kinderen toegewezen. Ex-echtgenoot weigert echter de woning te verlaten. Na enkele maanden vertrekt hij gedwongen met achterlating van schulden. Het overschrijven van toeslagen op naam van mevrouw en het aanvragen van een uitkering neemt enige tijd in beslag waardoor mevrouw veel kosten en geen inkomsten heeft.
Uitkomst: mevrouw ontvangt van CNAP enige weken leefgeld ter overbrugging tot het moment dat uitkering en toeslagen worden ontvangen.

Dreigende huisuitzetting

Mevrouw heeft een huurachterstand van 1150 euro. Ze wordt met uitzetten bedreigd omdat ze al eerder uitstel van betaling heeft gekregen. Woningbouw wil niet nogmaals uitstel verlenen of een betalingsregeling treffen. Mevrouw heeft al jarenlang te kampen met ernstige psychische klachten en is regelmatig op de PAAZ afdeling opgenomen geweest. Ze heeft haar financiële situatie laten versloffen. Mevrouw heeft een tijdje geleden hulp gezocht en er is onder andere onlangs bewindvoering ingezet. Deze zijn de financiën van Mevrouw aan het oppakken en worden nu geconfronteerd met deze huurachterstand en bijna uitzetting. Gelukkig heeft Mevrouw verder niet veel schulden en is de bewindvoering nu bezig met het opzeggen van verschillende posten zoals lotto, sportschool en KPN. Dit maakt dat ze dan, na aftrek van de vaste lasten, maandelijks voldoende overhoudt, om een eventuele lening van jullie af te kunnen lossen. (Haar auto heeft ze overigens nodig omdat ze forse lichamelijke klachten heeft en dit haar enige middel van vervoer is en ze hierdoor mobiel kan blijven).
Uitkomst: Lening wordt toegekend en wordt volgens afspraak afgelost door zorg van de bewindvoerder.